VODOVÁ, P. Analýza prodeje a pronájmu zemědělských pozemků na Vsetínsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Studentka pracovala po celou dobu svědomitě, zabývala se detailně zvolenou problematikou. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka splnila zadání v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Studentka správně rozčlenila teoretickou část. V první části se zabývala pojmy a potřebnou legislativou, která stanovuje pravidla pro oceňování nemovitých věcí. Poté se zaměřila na oceňování zemědělských pozemků a provedla analýzu trhu se zemědělskou půdou v ČR.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Studentka pracovala s rozsáhlou databázi zemědělských pozemků, kterou získala od Zemědělského obchodního družstva Lešná. Jednalo se celkem o 400 pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda se způsobem ochrany zemědělský půdní fond. Studentka v závěru práce provedla porovnání výsledků jednotlivých metod, které vynesla i do grafů. V závěru práce chybí obecně zvážený optimální postup posouzení vhodnosti investice.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Studentka se zabývala nad rámec zadání i mírou kapitalizace, což je složitá problematika.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Závěry práce mohou sloužit jako podklad pro jednotlivá zemědělská družstva, která zvažují odkup obhospodařovaných pozemků. Studentka kromě cen zvažuje i další vlivy na cenu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka správně používá odkazy na literaturu a internetové zdroje. Menší nesrovnalost je v používání právních zdrojů, kdy není vždy přesně dodržena forma citací pod čarou (odkaz na příslušný §). Toto však nepovažuji za chybu, jelikož má paragrafy uvedené přímo v textu práce.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B V přílohové části diplomové práce bych doporučila opakovat záhlaví v tabulkách pro lepší orientaci. Práce obsahuje několik grafů, obrázků a tabulek, které jsou vždy pečlivě popsány i s odkazy na zdroj a jsou vždy čitelné. Jazyková a typografická úroveň je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Rozsah práce je velký, přesto jsou výsledy prezentovány přehledně. Práce je vypracována svědomitě, vhodně zvolenými metodami. Při zpracování diplomové práce prokázala autorka velmi dobrou schopnost zorientovat se v odborné literatuře a postihnout podstatu věci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována ve velkém rozsahu, v souladu se zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k řešení zadaných problémů je vhodný, teoretická část obsahuje všechny potřebné pojmy související s řešenou problematikou.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A V práci je obsažena velmi rozsáhlá databáze pronájmů zemědělských pozemků, je korektně vyhodnocena a názorně prezentována v grafech.
Obtížnost a správnost řešení B Autorka si pro svou práci vybrala složitou problematiku, celkový přístup je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos práce by byl větší, pokud by závěry práce byly zobecněné a byl uveden optimální postup posouzení.
Odborná jazyková úroveň A V práci jsou použity odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úprava je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91404