GROB, F. Využití laserových procesů při výrobě solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hladík, Jiří

Práce pana Filipa Groba na téma využití laserových procesů při výrobě solárních článků splňuje všechny náležitosti bakalářské práce. Výsledky jsou použitelné v praxi, kde se jeví zvláště zajímavá oblast izolace hrany solárních článků a vytváření zanořených oblastí pro kontakty na přední straně solárních článků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.
Využití literatury B 8/10 Student používal jak literaturu doporučenou, tak se také aktivně podílel na vyhledávání vlastních zdrojů.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20 Student svou práci průběžně konzultoval a na jednotlivé konzultace byl vždy vhodně připraven. V průběhu experimentů přicházel s prakticky použielnými návrhy.
Formální zpracování práce A 18/20 Předložená práce odpovídá požadavkům na formální zpracování bakalářské práce.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Novotný, Marek

Předmětem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou solárních článků a využití laseru pro tuto technologii. Teoretická část se zabývá rozborem solárních článků a laserů. Obě kategorie jsou zpracovány stručně a přehledně. Obrázky však neobsahují odkaz na příslušnou literaturu, ze které bylo čerpáno. A i v textu se odkazy na literaturu objevují velice sporadicky. Praktická část se zaměřuje na laserové selektivní dotování a vytváření oblastí pro zanořené kontakty. V první části je zkoumáno mnoho variant nastavení laseru pro získání co nejmenšího odporu. Není však uveden souhrnný závěr. Bylo by vhodné získané hodnoty umístit do jedné tabulky na závěr, pro lepší orientaci v dosažených výsledcích. V druhé části je potom přehledně zpracováno použití laseru pro zanořené kontakty s přehlednými výsledky. Formální zpracování bakalářské práce není na vysoké úrovni. Rozsah práce je 37 stran. Autor používá v práci tři různé osoby. Např. str. 29 je to 1. osoba j. č., na str. 34 je to 3. osoba j. č. a na str. 36 je to 1. osoba mn. č. S tím souvisí i nejasnost autorova přínosu k práci. Pokud píše, že "my jsme zjišťovali" je těžké odhadnout, jak se autor na výsledku podílel. Vzhledem k charakteru bakalářské práce je seznam literatury složený zejména ze zahraničních článků. Není však jasné, odkud autor čerpal informace o solárních článcích v úvodu práce. Závěrem lze říci, že student zpracoval problematiku solárních článků a využití laseru pro tuto technologii. Experimentální výsledky mohou být použity jako základ pro další výzkum v oblasti zanořených kontaktů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a klasifikuji ji hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 11466