MÍK, P. Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vymazal, Tomáš

Diplomová práce zpracovává poměrně jednoduché téma srovnání variant řešení. Věcně je diplomová práce zcela v pořádku, ale formální nedostatky ne vždy vhodné zpracování úroveň diplomové práce snižuje. Nepravidelná a nárazová práce diplomanta se negativně promítla na zpracování diplomové práce. Diplomovou práci hodnotím stupněm "D" a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant ve své práci naplnil cíle diplomové práce. Rozsah diplomové práce je adekvátní zadání a požadavkům na závěrečnou práci.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Domnívám se, že teoretická část, zejména na začátku obsahuje celou řadu marginálních informací, např. celá kapitola 3.1.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytická část je zpracována poměrně dobře. Zásadní výhradu mám k počtu tabulek a grafů, které mohly být v přílohách. Takto uspořádaná analytická část diplomovou práci znepřehledňuje.
Odborná úroveň diplomové práce A K odborné stránce diplomové práce nemám výhrady.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Použité metody jsou sice vhodné pro řešení zadání diplomové práce, ale nedomnívám se, že by byly v praxi pro svou obsáhlost masově využity. Množství tabulek odrazuje.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Formální a jazyková úroveň nestojí za mnoho, v práci jsou i terminologické nedostatky. V elektronické verzi chybí úvodní část a formální náležitosti. V nadpisech kapitol jsou překlepy, atd.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bednářová, Bronislava

Diplomová práce splnila vytyčené cíle a diplomant prokázal, že dokáže získané schopnosti aplikovat při řešení dané problematiky. Práce je na vysoké úrovni a přes nedostatky hodnotím stupněm "C", doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Bez výhrad.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Přístup k řešení dané problematiky je vyhovující.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Vhodné metody a postup řešení dané problematiky. Drobné nedostatky snižují hodnocení.
Obtížnost a správnost řešení C Výstupy diplomové práce jsou kvalitní a daná problematika je řešena správně.Práce je standardní pro obor RSK.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Výstupy této práce mohou být pro další technologie či subjekty přínosem.
Odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je po jazykové stránce zpracována na dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Důvodem sníženého hodnocení jsou drobné nedostatky (zápis norem, kvalita skenovaných obrázků, čitelnost grafů).
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 91482