SOUKUPOVÁ, I. Reálné rozdělení administrativní budovy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Studentka v diplomové práci splnila úkoly a cíle uvedené v zadání. Menším nedostatkem je, že v práci není provedeno ocenění staveb jiným způsobem než podle cenového předpisu. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Prošel jsem podrobně celou diplomovou práci a konstatuji, že je zpracována komplexně, velmi názorně, zahrnuje jak část teoretickou, tak také praktický příklad. Úprava je velmi pěkná, názorná, práce je využitelná jako názorný příklad při výuce. Po stránce gramatické jsem našel jen drobná pochybení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91647