BĚLUŠOVÁ, K. Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Studentka se v rámci své diplomové práce zabývala jednou z nejproblematičtějších oblastí v mezinárodním zdaňování příjmů, konkrétně pak mezinárodním zdaňováním pasivních příjmů ve vztahu ke stálé provozovně. Zpracování daného tématu bylo v porovnání s jinými tématy komplikovanější i s ohledem na limitovaný počet volně dostupných zdrojů informací. Práce je uspořádána do logicky navazujících celků. Úroveň zpracování práce svědčí o schopnosti její autorky samostatně a erudovaně řešit zadaný problém. Nicméně, některé části diplomové práce vycházející ze zahraničních informačních by bylo vhodné z hlediska lepší srozumitelnosti upravit (doslovný překlad či překlad velmi blízký doslovnému není vždy tou nejlepší variantou). Modelové příklady jsou v diplomové práci účelně využity pro prezentaci "výstupů" plynoucí z analytické části diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marša, Igor

"Zpracovatelka diplomové práce se velice dobře zhostila se zadaným problémem ""zdaňování pasivních příjmů na stálou provozovnu"". Drobné připomínky vyjádřeny ústně. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95021