POLČÍKOVÁ, L. Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka si vybrala pro řešení oblast logistiky opatřování v rámci regionální infrastruktury, což je nutno vyzvednout jako klad pro malý region a jeho obyvatele a zabezpečení služeb místnímu obyvatelstvu k jejich spokojenosti. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Stanovené cíle v síti maloobchodu ve vybrané oblasti malých regionálních celků splnila. Vybranou oblast je možno považovat za klad diplomantky.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vedl od teoretických oblastí v obchodu i maloobchodu vedl k předloženému projektovému řešení. Metody byly vybrány pro ekonomickou stránku řešení projektu i harmonogramu realizace projektu
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Předložené výsledky názorně řeší možnost realizace v grafickém provedení a harmonogram udává navržené činnosti projektu.
Praktická využitelnost výsledků B Projekt se stává základem pro možnou úpravu další maloobchodních prodejen vybraného družstva.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce, použitá terminologie a úroveň jazyka vystihuje podmínky projektového řízení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Vybrané literární i obchodní zdroje vedly k úplnému zpracování projektu i návrhu harmonogramu činností
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fialová, Alena

Daná práce je využitelná v praxi, což bylo jistě záměrem autorky. Dá se aplikovat i na jiné subjekty zabývající se maloobchodním prodejem. Struktura i hloubka diplomové práce je dostačující pro dané zkoumání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94976