KUCHAŘÍK, L. Návrh ISMS v průmyslovém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Výborná práce se zaměřením do velmi aktuální oblasti průmyslového prostředí splnila dopodrobna kladené cíle. Velmi zřídka zvolené téma bylo téměř profesionálně uchopeno a byly aplikovány znalosti získané specializací oboru informační bezpečnosti v ICS infrastruktuře a dotaženy do praktického návrhu. Otázky k obhajobě: 1. Jak a kdy bude navržené řešení v organizaci realizováno? 2. Jakým způsobem bude prováděn výběr dodavatele tohoto řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rostislav,, Krutiš

Teoreticky velmi dobře zvládnutá problematika především v oblastí posouzení a řízení rizik. Je nastíněna i další koncepce zlepšování práce, ovšem chybí znatelnější provázanost ISMS s návrhem síťové infrastruktury. Vzhledem k názvu práce postrádám koncepčnější zapracování ISMS v rámci firmy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 95039