MARVANOVÁ, B. Studie průběhu zakázky organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka způsobem zpracování prokázala dobrou znalost teoretických přístupů a na tomto základu v průběhu zpracování rychle odstraňovala vzniklé problémy a výstižným způsobem navrhla odborné řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle pro řešení zakázky byly v plném rozsahu naplněny i popsány podmínky realizace zakázky pro spokojenost zákazníků
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Práce má logický postup návazností mezi dílčími částmi a vhodně je použito procesní i projektové řízení k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky návrhu řešení při použití projektového řízení jsou sestaveny s možností jejich okamžitého použití při obchodní činnosti podnikatelského subjektu
Praktická využitelnost výsledků B V závěru práce jsou zpracovány i podmínky realizace pro TOP management firmy, který dle toho může zavést návrh do praxe podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce, grafická úprava i jazyková úroveň odpovídají požadavkům kladeným na inženýrskou odbornou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Řešení je podloženo použitými literárními zdroji a to jak knižními, tak elektronickými a materiály z organizace.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stojan, Petr

Předložená DP je členěna do logicky navazujících kapitol. Autorka prokázala odbornou znalost problematiky průběhu zakázky organizací a velmi dobře a rychle se zorientovala v otázce chodu projekční kanceláře, především v oblasti návrhů a realizace staveb, ačkoliv to není její obor. Stanovené cíle práce hodnotím jako splněné, předložené návrhy řešení jsou reálně aplikovatelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94202