GAJDOVÁ, L. Studie zásobovací logistiky ve společnosti RYOR a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autorka diplomové práce (DP) „Studie zásobovací logistiky ve společnosti RYOR a. s.“ pro zpracování DP vybrala a použila adekvátní metody procesního modelování pomocí event-process chain (EPC). Kromě použité syntaxe a výsledků EPC diagramů je z předloženého zpracování patrné, že pro správnou uplatnitelnost návrhů mohla autorka variantněji kombinovat odpovídající makro- a mikro- úroveň procesního modelování, což mohlo být doplněno o další formy znázornění výsledků procesního modelování (např. účastníci procesního prostřední, řízeníprocesů apod.). Kladně lze i hodnotit komplexnost a rozsah zjištění v analytické části DP, což mohlo být také obsahem návrhové části DP. Přestože DP obsahuje velmi podrobné ekonomické zhodnocení návrhů, některé předcházející kap. DP mohly být zpracovány stejně kvalitně, avšak celkově v návrhové části DP je naplněn zvolený hlavní cíl DP. DP je nadstandardně pečlivě zpracovaná a splňuje veškeré formální náležitosti kladené na závěrečnou práci navazujícího magisterského studia na VŠ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Miškovský, Pavel

Autorka se v předložené diplomové práci věnuje problematice zásobovací logistiky ve společnosti RYOR a.s. V teoretické části se autorka zaměřuje na zásobovací logistiku, vliv zásob a jejich řízení na náklady. Správně zde zdůrazňuje důležitost řízení procesů v podniku. V analytické části seznamuje s užívaným informačním systémem, analyzuje zásobovací proces a pojmenovává nedostatky stávajícího stavu. Návrh řešení ve třetí části vychází ze zjištěných nedostatků existujícího procesu a potenciálu používaného informačního systému. V závěru uvedená doporučení vychází ze zjištění nabytých autorkou a ekonomického zhodnocení navrženého řešení. Předložená diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. Teoretická i analytická část představuje ucelený soubor informací k zadanému tématu. Autorka svým řešením prokázala orientaci v problematice a schopnost samostatně řešit zadané téma. K formální stránce nemám výhrad kromě několika překlepů, které nemají vliv na správnost úvah a závěrů a nesnižují úroveň této práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91123