MAJERIKOVÁ, E. Komunikační strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Diplomová práce byla vypracována standardním způsobem s využitím klasických marketingových analýz a nástrojů. Zaměřuje se na marketingovou strategii v oblasti komunikace a řízení vztahů se zákazníky společnosti (jedná se o provázání zavedení CRM systému a návrhů změn komunikačních nástrojů ve vše v kontextu k zákazníkům společnosti). Drobné formální nedostatky z pohledu úpravy a citací nemají vliv na obsah práce. Otázky k obhajobě: 1) Čím by podle Vás mělo zaujmout nově logo zákazníky a od kdy počítáte s jeho využitím ve Vámi navržené strategii? 2) Uvádíte, že zavedení nového CRM systému by mělo trvat cca 2 měsíce. Myslíte si, že je to dostatečná doba na bezproblémový chod?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl zcela naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Pro vypracování byly použity marketingové analýzy standardním způsobem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Zjištěné poznatky a vyvození závěrů odpovídá výsledkům provedených analýz.
Praktická využitelnost výsledků A Z textu práce je zřejmé, že práce a její výsledky byly průběžně konzultovány a vypracovány pro reálnou využitelnost v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Z pohledu formální úpravy vykazuje práce drobné nedostatky, jakou jsou například přebývající či chybějící mezery či interpunkční znaménka, formální úprava některých tabulek.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Uvedení některých použitých zdrojů ne zcela odpovídá formálním požadavkům na zvolený citační styl.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zigo, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94563