STŘELCOVÁ, R. Řezné kapaliny a jejich uplatnění v moderní výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumbálek, Bohumil

Diplomantka přistupovala velice inicioatívně k řešení celého zadání a shromažďovala i další podklady, kterými doplnila svoji závěrečnou práci. Práce je zpracována i po formální stránce velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Byl proveden podrobný rozbor procesních kapalin a jejich vyhodnocení z hlediska vlivu na vlastnosti povrchové vrstvy.Autorka prokázala dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11475