KOČÍBOVÁ, I. Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Výborná práce s přímým využitím v praxi. Doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. Za jakých podmínek je takovýto způsob outsourcingu ICT infrastruktury (serverhosting) vhodným řešením? 2. Jaké jsou negativní stránky serverhostingu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čada, Lukáš

Posuzovaná DP dle mého názoru naplňuje požadavky na inženýrskou závěrečnou práci. DP obsahuje cenné shrnutí informací k IT outsourcingu a cloud computingu. DP se soustředí na teorii, analýzy a plány. V praxi je však větší důraz na realizaci. DP obsahuje drobné chyby (popis IT ve firmě Dust CR, návrh topologie WAN a LAN, zařízení v racku v DC), ale tyto chyby nemají vliv na výsledek práce. Upozorňuji, že některé použité zdroje DP jsou portály a komerční weby a tedy nemusejí poskytovat primární nebo dokonce nezaujaté informace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91602