KUČOVÁ, V. Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Práce se zabývá dlouhodobě aktuálním a zajímavým tématem, to otázkou, zda by bylo výhodnější investiční životní pojištění nebo kombinace rizikového pojištění a kolektivního investování. V teoretické části nebylo nutné začínat od úplných základů v oblasti financí, u odborných prací je možné předpokládat (alespoň částečné) odborné znalosti čtenářů. Autor používal relevantní zdroje, podíl cizojazyčných zdrojů je však minimální. Jedním z důležitých údajů ohledně životního pojištění je ukazatel nákladovosti. V kapitole 1.5.4 najdeme celkem šest různých ukazatelů (TER, PER, RiY, RIP, TANK a SUN), ale nebylo zdůvodněno, proč některé z nich autor v práci používá a jiné ne. V modelových příkladech je použito průměrného ročního zhodnocení investiční složky ve výši 6 %, což může být v současné době působit jako poměrně optimistické očekávání (str. 57, 61, 68 atd). Jak by se pravděpodobně změnily výsledky a doporučení, pokud by se použila nižší míra průměrného ročního zhodnocení? Jako alternativa vůči podílovým fondům se nabízí ETF. Jaký je mezi nimi rozdíl, jaké jsou výhody či nevýhody ETF vůči podílovým fondům?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Volas, Martin

Autorka se zabývala každodenní náplní práce mnoha odborníků a analytiků finančního trhu. Toto téma je velmi aktuální a a denně se s ním potýká spousta lidí, kteří si mezi těmito variantami vybírají. Autorka práce dobře pochopila danou problematiku, dokázala získané informace zapracovat a vyvodit z nich vypovídající závěry, které však mohou být pro širokou veřejnost překvapivé, což je dáno právě výběrem zvolených nízko nákladových IŽP na trhu.Při zvolení standardních produktů by byl výsledek pravděpodobně jiný, což zohledňuji při klasifikaci u praktické využitelnosti výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 90909