LIŠKOVÁ, B. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Jakým způsobem bude zapojen penzion do sítě "Brněnská kolečka" a do "Brněnské vinařské stezky"? Jaké jsou předpokládané přínosy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lipenská, Jana

Cílem práce bylo na základě provedené analýzy současného stavu komunikačního mixu zjistit nedostatky a problémy, navrhnout řešení k jeho zlepšení. Studentka tento cíl práce naplnila.Návrhy jsou realizovatelné, ale chybí detailnější celkové ekonomické zhodnocení návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 94608