HANÁČEK, J. Analýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Diplomová práce studenta Bc.Jana Hanáčka je zaměřena na analýzu broušení rovinných ploch, která byla zpracovávána ve společnosti TDZ Turn, s.r.o. V první části práce je proveden teoretický rozbor, v druhé části je proveden experiment na vzorcích. Součástí práce je i ekonomické zhodnocení, které bude sloužit pro management podniku jako podklad pro další směřování v této oblasti. Nutno vyzdvihnout samostatnost studenta při zpracování práce. Student splnil cíl zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor se v diplomové práci zabývá tématikou broušení rovinných ploch na konvenčních strojích. V první rešeršní části provedl podrobnou analýzu současného stavu (obecné pojmy, kinematiku, značení brusných kotoučů, typy brusiv, druhy pojiv, metody orovnávání a vyvažování brusných kotoučů, výpočet působících sil, atd.). Tato část je velmi pečlivě zpracována, je zřejmé, že autor nastudoval velké množství literatury, ze které následně čerpal. V praktické části práce je představen karuselový stroj firmy TDZ Turn a jeho možnosti v oblasti broušení jsou srovnávány prostřednictvím experimentů s konvenční bruskou BHP 300. Autor provedl měření drsnosti, rovinnosti a rovnoběžnosti ploch na 4 sadách vzorků ze třech různých materiálů broušených na obou strojích. Pro kvalitnější porovnání možností obou strojů by sice bylo vhodné provést více měření za výhodnějšího nastavení experimentů, ale i tak byly cíle práce splněny a s vyvozenými závěry lze vyslovit souhlas. Práce je psána přehledně a srozumitelně. Z hlediska typografie a grafického zpracování je na velmi dobré úrovni. Tuto práci doporučuji k obhajobě s výsledným ohodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92280