RAKOVSKÝ, K. Metodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nágel‘, Martin

Práce studenta Kristiána Rakovského vznikla na základě spolupráce s Aircraft Industries, a. s. Cílem bylo vytvořit metodiku řešení závislého šíření trhlin ve více konstrukčních částech využitím programu AFGROW. Autor v teoretické části práce detailně popsal problematiku daného úkolu dle požadavků předpisu. Hlavní část práce spočívá ve vytvoření metodiky výpočtu závislého šíření trhlin ve více konstrukčních částech. Návrh metodiky je popsán detailně a srozumitelně. Autor v práci zvažuje možné postupy řešení a zabývá se všemi důležitými hledisky nutnými k efektivnímu řešení. Metodika byla aplikována na dvě místa křídla letounu L 410 NG. Autorův detailní postup snižuje periodicitu prohlídek oproti stávajícím výpočtům nesymetricky šířících se trhlin. Za vlastní přínos považuji několik inženýrských postupů pro výpočet faktoru intenzity napětí vzájemně závislých trhlin. Dále autor na základě metodiky výpočtu vyvinul vlastní macro na zpracování výsledků šíření trhlin a stanovení nestabilního lomu. Práci s macrem zpracoval do formy příručky, která detailně popisuje postup nutný pro výpočet závislého šíření trhlin. Příručka je srozumitelná a vhodná pro zavedení do praxe. Diplomová práce studenta Kristiána Rakovského je vzorný příklad poctivé práce na vysoké úrovni. Autor pracoval samostatně a svědomitě. Osvědčil výborné teoretické znalosti, které aplikoval k řešení dané problematiky. Autor také dokázal jistou programátorskou dovednost. Práce je po všech stránkách výborně zpracována. Práci hodnotím známkou A – výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juračka, Jaroslav

Předložená diplomová práce zpracovává problematiku šíření únavových trhlin v primární kovové konstrukci a to formou metodiky a v anglickém jazyce. Lze ji považovat za ucelený podklad pro zpracování návrhu s konkrétní aplikací. Je zpracována komplexně s řadou odkazů na literaturu. Pro hodnocení z úrovně diplomových prací je vynikající a zpracovává danou problematiku velmi rozsáhle. Vytknout lze jen drobnosti, např. doporučit v některých pasážích trpný rod. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji na ocenění Cenou rektora nebo děkana.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 93010