BEDNÁR, P. Návrh upravené technologie navíjení kompozitních trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky na vysoké profesionální úrovni včetně vlastního návrhu výrobního zařízení na navíjení kompozitních trubek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pinkas, Jan

Hodnocení: Hledání inovativních způsobů výroby konstrukčních prvků za účelem jejich zlepšení či přidání nových žádoucích vlastností je bezpochyby významné z hlediska uspokojování potřeb konstruktérů, optimalizace a povýšení stávajících řešení. Práce tímto se zabývající lze tedy hodnotit velmi kladně. Tématem diplomové práce je návrh samotné technologie. Požadavky a cíle diplomové práce byly splněny. V teorii výpočtů mechanických vlastností kompozitu by navíc mohlo být uvedeno řešení výpočtu vícevrstvého kompozitu s vrstvami vláken pod různým úhlem návinu. Dále by bylo velmi zajímavé srovnání vypočtených hodnot mechanických vlastností s hodnotami získanými měřením. To ovšem vybočuje z časového rámce práce a není jejím tématem. Při výpočtu průhybů částí stroje nebylo zahrnuto ani zmíněno zatížení silou vznikající napjatostí navíjeného vlákna. V tomto případě však vlákno nebylo příliš brzděno a vzhledem k tuhosti samotné konstrukce lze tento vliv zanedbat. Během navíjení bylo dosaženo dobrého objemového podílu vláken cca 0,7. Stanovené hodnoty vlastních frekvencí a poměrného útlumu třísložkové varianty jsou nad očekávání příznivé, neboť bylo dosaženo jejich povýšení na dvojnásobek oproti dvousložkovému kompozitu a to při nepatrné změně hustoty. Přičemž právě zlepšení těchto charakteristik výrobku je pro uvažované použití stěžejní. Z rozptylu získaných hodnot je však dobře patrné úskalí této metody, a sice obtížnost dosáhnout shodnosti tvaru a vlastností daného výrobku při opakování stejného technologického postupu. Z těchto důvodů by bylo vhodné vyrobené trubky rozřezat a provést kontrolu homogenity struktury v jednotlivých řezech. Správnost návrhu výrobního procesu včetně návrhu výrobního zařízení byla prokázána jeho funkčností. Závěr: Diplomová práce prokázala významný potenciál této technologické metody ve zlepšování zejména modálních vlastností a přidání nových žádoucích vlastností navíjeným kompozitním strukturám. Diplomant řešil zajímavý úkol, během kterého úspěšně rozpracoval a realizoval technologii navíjení třísložkového kompozitu. Dále během práce prověřil své znalosti dosažené během studia a získal významné zkušenosti, uplatnil a rozvinul své schopnosti při návrhu, konstrukci a realizaci CNC navíjecího stroje. Práce diplomanta zavedla i do oborů elektrotechniky, elektroniky, návrhu software, materiálových zkoušek a podobně a navíc získal praktický hmatový prožitek výroby kompozitních materiálů. Diplomant tímto procesem završujícím jeho magisterské studium prokázal své předpoklady pro práci strojního inženýra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93068