KOUBEK, D. Analýza silového zatížení při obrábění hliníkových slitin monolitními frézami ze slinutého karbidu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student ve své diplomové práci věnoval pozornost všem předepsaným cílům, avšak některé formulované věty vykazují nedostatky. Předložená závěrečná práce obsahuje citace ze 48 literárních zdrojů českých i zahraničních autorů. Diplomant na nezbytné konzultace chodil pravidelně a řádně připraven. Zadané téma řešil teoreticky a zrealizoval i praktické experimenty v laboratořích. Celkově je předloženou diplomovou práci i průběh jejího vypracovávání možno považovat za dobrý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autor se v úvodní části zaměřil na teorii frézování, což lze považovat za nezbytnou kapitolu. V návaznosti na ní přiblížil možnosti měření sil při obrábění. Jako poslední část teorie jsou zahrnuta pojednání jak o hliníku jako materiálu, tak o strategii obrábění tenkostěnných součástí. Tato dílčí část magisterské práce je podrobně vypracována. Následuje hlavní část zadaného tématu, tj. realizace experimentu, který je dán obráběcím procesem konkrétní součásti, doloženým volbou nástroje a použitou měřicí aparaturou. Zde je vhodné se zastavit a poznamenat, že autor svůj zájem zaměřil na prostředí školní dílny, neboť její vybavení vyhovovalo jím stanoveným či definovaným vstupním veličinám celého provedeného experimentu. Samostatná související věc je výběr nástrojů z katalogů výrobců. Tuto kritickou etapu autor zvládnul spolehlivě, aplikoval svoje teoretické znalosti, nepodcenil ani upínání nástrojů. Do posuzování průběhu obrábění se zahrnula i odezva projevující se akustické frekvence včetně zkušeností operátora CNC stroje, nešlo tedy jen o výstupní data z měřicí aparatury. Grafická stránka zpracování naměřených hodnot je velice dobrá. Provedený experiment podtrhuje dobrou úroveň zpracování tématu, do protikladu občas vstupuje nesprávná terminologie i pravopis. V závěrečné části se mimo jiné znovu připomíná důležitost využívání produktů CAD/CAM/CAE ve výrobních procesech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92090