PACUT, P. Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

V diplomové práci je vytvořen konstrukční návrh přívěsného vozíku pro měření příčných charakteristik pneumatik pro osobní vozidla. Ačkoliv je návrh originální a v celku propracovaný, tak se principiálně zdají některé věci nedotažené. Nejzásadnějším nedostatkem, který nebyl v návrhu dostatečně řešen, je otáčení vozíku vůči tažnému vozidlu při natočení měřeného kola o daný úhel, kdy vzniklá boční síla na kole vytváří stáčivý moment. Výpočet silového působení na díly zavěšení měřeného kola byl realizován analyticky a pomocí MBS simulací s výsledným zhodnocením, že rozdíly ve výpočtech jsou dány zaokrouhlovací chybou, nicméně při detailnějším srovnání lze nalézt relativní rozdíly až 20%, a ty nejspíš nevznikly jen zaokrouhlovací chybou. Naopak vyzdvihnout je potřeba detailní zpracování dílčích částí měřicího zařízení. Z grafického hlediska nepůsobí příliš dobře kvalita a přehlednost obrázků v rešeršní části práce, stylistické úpravě lze taktéž vytknou určité nedostatky, jelikož větší část práce je psána v činném rodě. Nicméně práce splňuje všechny cíle stanovené v jejím zadání, a přináší i určité nové poznatky, pouze důslednost a kvalita vypracování dílčích úkolů mohly být vyšší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rozsíval, Jan

Student v rešeršní části práce seznamuje s konstrukcí pneumatik, jejich charakteristik a různými přístupy k měření charakteristik pneumatik. V další části práce, která je jejím těžištěm se zabývá návrhem vlastního měřicího zařízení. Student musel nejprve provést konstrukci celého zařízení, včetně výběru a seskládání jednotlivých komponent od různých výrobců pro správnou uvažovanou funkci zařízení. Požadované vlastnosti zařízení byly ověřeny pomocí simulačních metod programem ADAMS a ANSYS. V závěru práce je provedena potom diskuze možných chyb měření, možnost dalšího rozšíření měřicího zařízení a vyčíslena ekonomická náročnost stavby tohoto zařízení. V práci není mnoho prostoru věnováno obecné rozvaze nad návrhem a požadavky kladenými na měřicí zařízení. Práci se dá také vytknout místy gramatika a některé formální věci. Práce obsahuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92183