BARTUŠEK, F. Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant ve své práci předkládá posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu. V úvodní části je proveden návrh zdvihového ústrojí na který navazuje návrh pojedového ústrojí. Další samostatnou částí práce je posouzení pevnosti magnetové traverzy. Práce je zpracována velmi přehledně a pečlivě, přesto se diplomant dopustil některých nepřesností. Konkrétně mám k práci následující připomínky: - u zdvihu i pojezdu kočky jsou uvedeny motory s kroužkovou kotvou řízené měničem - u výpočtu minimální únosnosti lana (str. 17) není uvažována odchylka lana od vertikálního směru (navržené lano je přesto dostatečné) - u výpočtu lanového bubnu jsou použity přibližné vzorce pro moduly průřezu (str. 23 a 24) - používání matoucích výrazů (elektromotor s „vlastním“ ventilátorem, „hnací/hnaná“ pojezdová kladka …) - při kontrole pojezdových kol je opomenut vliv příčení Diplomová práce je původní a splňuje požadavky zadání. Z hlediska její obtížnosti se jednalo o středně obtížný problém. V práci je patrný značný rozdíl v úrovni zpracování jednotlivých částí. Kvalita návrhu pojezdového a zdvihového ústrojí ani vzdáleně nepřipomíná vynikající úroveň zpracování pevnostního výpočtu traverzy. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

1. Vzhledem k zadání byla práce vypracována poměrně úplně. Většina výpočtů byla provedena, všechny požadované výkresy byly nakresleny. 2.Obtížnost řešení byla dána náročností zadání, které považuji za přiměřené pro diplomovou práci v daném oboru. Nové prvky jsem v diplomové práci nenalezl. Zvolený postup řešení daného úkolu je podle mého názoru správný. 3. Diplomová práce je systematicky uspořádána do jednotlivých celků, je možno se v ní dobře orientovat. Vyskytují se zde však i drobné chyby. Jednotlivé konkrétní nedostatky jsou uvedeny v závěru. 4. Celkově je možno konstatovat, že přes drobné dílčí chyby splnila diplomová práce požadavky uvedené v zadání. 5. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 6. Jednotlivé připomínky: str. 14 - pro řízení frekvenčním měničem musí být použit motor s kotvou nakrátko - u zdvihové aplikace je vhodný nezávislý ventilátor str. 17 - ve výpočtu nebyl uvažován úhel lana (odklon od svislé roviny) - je nutno rozlišovat jmenovitou a zaručenou únosnost lana str. 23 - doporučuji používat přesný vzorec pro výpočet průřezového modulu str. 29 - nezdá se mi, že by účinnost lanového bubnu byla stejná jako účinnost převodovky str. 36 - rozběh u motoru s frekvenčním měničem je závislý na výkonu měniče str. 39 - středový pohon pojezdu kočky nesouvisí s rozchodem - opět se jedná o motor s kotvou nakrátko str. 44 - není uvažováno přitížení ložiska od příčení (pozor na spisovné vyjadřování - ložiska jsou umístěna, nikoli umístěny) str. 45 - špatně zadán poloměr čepu - součinitel čepového tření je nezvykle velký str. 48 - opět: přetížení motoru je závislé na měniči str. 51 - na kardany působí poloviční moment Přílohy: - pojezd kočky: pozice 11 - neznámá norma poz. 16+17: proč BHKD vs.BHKE ? - zdvih: uváděné normy DIN EN pro šrouby a matice jsou neplatné poz.15+18: doporučuji používat min.pružné podložky

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91758