PRUDÍK, M. Výpočet optimálního rotorového kmitočtu asynchronního motoru za účelem minimalizace ztrát [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Student postupoval svědomitě a iniciativně. Rychle se seznámil s teoreticky náročnou problematikou. Podařilo se mu odstranit chyby z výpočetního souboru xls dodaného vedoucím. Dále tento soubor zdokonalil použitím iteračního řešení soustavy nelineárních rovnic. Nakonec pro lepší komfort a zajištění spolehlivosti konvergence řešení sestavil vlastní výpočetní program v jazyce C, což bylo dokonce nad rámec zadání práce. Drobnou formální vadou na textu práce je občasné použití některých méně výstižných formulací, což však úroveň práce nesnižuje. Cením si výsledku studentovy práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Huták, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá problematikou optimálního řízení asynchronního motoru vzhledem k jeho účinosti. Kladem práce je je jednak přehledné shrnutí dané problematiky a hlavně vlastní program který vychází z odvozených rovnic. Zde by bylo vhodné kdyby vytvořený program umožňoval výpočet i pro nezjednodušený vzorec pro ztráty motoru .Práce je po obsahové i formální stránce na vysoké úrovni .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Odborná úroveň práce A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 17866