JURÁŇOVÁ, Z. Design panoramatického zubního rentgenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Diplomantka zpracovala téma velmi zodpovědně, provedla řadu analýz a pozorování procesu měření, detailně řešila specifika vztahu zdravotnický personál-zařízení / pacient-zařízení. Předložený návrh se vyznačuje kultivovaným tvaroslovím respektujícím funkci i ergonomii produktu. Tvarování je ladné, vizuální charakter celku udává stojan s inovativním integrovaným sezením. Kladně hodnotím komplexnost řešení s propracováním řady detailů. Zvolená barevnost vystupuje přívětivě směrem k pacientovi a podtrhuje humánní výraz celku. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení tématu Design panoramatického zubního rentgenu v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Snaha diplomantky o inovativní přístup v řešení panoramatického zubního rentgenu vyústila v návrh kompaktního přístroje vybaveného integrovaným sedátkem. Jemné tvarování odpovídá požadovanému účelu a oproti původnímu celkem agresivnímu barevnému řešení je to výsledné vyhovující (včetně několika variant). Připomínku mám k tvaru trubkové obruče, která do celku příliš nezapadá a dle mého názoru je problematická také její mechanická tuhost. Hodnocení doplním nebo upravím až po shlédnutí modelu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92390