JANECZEK, V. Design mobilního vysokotlakého čističe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Jedná se o stroj s řadou vnitřních komponent, které jsou logicky seskupeny tak, že celek je velmi kompaktní a zároveň výklopné části kapotáže jsou řešeny velkoryse, pro pohodlný přístup k příslušenství a dalším místům. Čistý a uzavřený tvar je určen výraznými křivkami a prolisy, které podporují tuhost. Dynamický charakter čističe souvisí s funkcí, vyjadřuje určitou sílu a tlak. Pozitivně též hodnotím zpracování vnitřní dispozice, detaily, barevné varianty a autonomní čistící modul, který je navržen střízlivě a logicky jako symetrický kubus. Přes zmíněné klady ale tvarová koncepce zůstala u tradičnějšího výrazu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design mobilního vysokotlakého čističe v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Paliatka, Peter

Autor diplomovej práce sa rozhodol pre koncepciu dizajnu mobilného vysokotlakového čistiaceho zariadenia inšpirovať dizajnom osobného automobilu. Mnohé časti jeho produktu majú jeho výrazné črty, konštrukčnú koncepciu postavil na produkte nemeckého výrobcu Kärcher, autor na tieto fakty v písomnej časti diplomovej práce upozorňuje. Dizajn produktu je konzervatívnejší ale kultivovaný s vyváženými hmotami a líniami. Autor dôsledne rozvrhol deliace škáry medzi jednotlivými dielcami. Zadná časť produktu je veľmi vyvážená, má tvarovú príbuznosť s úžitkovým automobilom. V zadnej časti dominuje grafika integrovaných stopových svetiel. Autor diplomovej práce venoval dostatočnú pozornosť aj vnútornému riešeniu čistiaceho zariadenia. Je racionálne, prehľadné bez zbytočných detailov. V podobnom názore je riešená aj ručne ovládaná umývacia tryska. Pozitíva: Kultivovaný tvar, hmotová a lineárna vyváženosť Výhrady: Konštrukčne a tvarovo komplikované až nesúrodé ťažné zariadenie v dotyku s karosériou čistiaceho zariadenia. Bočný prelis je príliš hlboký voči kultivovanej hmote pôsobí rušivo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92394