JATZOVÁ, K. Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Muthný,, Tomáš

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Diplomová práce Mgr. Kataríny Jatzové se zabývá testováním vybraných peptidů jako potenciálně účinné složky kosmetických přípravků. V teoretické části se autorka věnuje popisu kůže, jejímu stárnutí a vlivu peptidů na kožní buňky. Autorka celkově čerpá z úctyhodného počtu (113) zdrojů, které jsou aktuální a správně citovány, jen v některých případech je značení citací v textu poněkud nepřehledné (např. u kap. 2.4.2.1 chybí zdroj, stejně tak u odstavce pod obrázkem na straně 24 atd.). Popisky v obrázcích by mohly být přeloženy z angličtiny do jazyka práce. V experimentální části se autorka věnovala stanovení obsahu endotoxinů v peptidech a sledování jejich vlivu na myší fibroblasty NIH/3T3. Výsledky jsou přehledně presentovány a diskutovány. Jen u mikroskopických snímků mohlo být uvedeno také měřítko. Je zajímavé, že podle výsledků prvního experimentu (kap. 4.3) koncentrace peptidů 50 a 100 g/ml pozitivně ovlivňovaly viabilitu buněk, vyšší koncentrace (250; 500 a 1000 g/ml) měla vliv negativní. Nicméně v následujícím experimentu byl jen u koncentrace 250 g/ml pozorován výraznější pozitivní vliv na viabilitu buněk, nižší koncentrace peptidů byly odezvou blízké kontrole. Část věnována diskuzi je velice přehledně a čtivě napsaná, autorka diskutuje své výsledky a zasazuje je do kontextu prací dalších autorů, což není u diplomových prací obvyklé. Celkově je diplomová práce kvalitní a proto doporučuji její práci k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48999