BURIÁN, M. Řízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení inteligentní elektroinstalace pomocí SCADA. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které sleduji body zadání a celkově splňuje požadavky a náležitosti diplomové práce. V úvodu autor popisuje tři SCADA systémy a představuje jejich charakteristiku a vzájemné srovnání. Chybí dostatečné vysvětlení základních pojmů a autor zde uvedl jen malou skupinu SCADA systémů a chybí zde další významné systémy jako např. APROL, Wonderware InTouch, zenon, VijeoCitect a další. Srovnání systémů bylo provedeno pouze na základě ceny a není dostatečně vypovídající. Hlavní část práce tvoří návod pro realizaci řízení systému foxtrot pomocí SCADA systému Reliance. Návod je zpracován dostatečně podrobně a po drobných úpravách ho lze použít v laboratorních úlohách ve výuce. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Úroveň formálního zpracování snižuje použití programu malování pro úpravu screenshotů, které ale nesnižuje celkovou kvalitu práce nijak výrazně. Při řešení praktické části diplomant projevil dobrou orientaci v problematice a schopnost samostatně řešit náročné úlohy. Zpracování své práce konzultoval se svým vedoucím jen minimálně. Seznam použité literatury odpovídá obsahu práce. Dané téma, ale vyžadovalo důslednější a širší použití odborné literatury. Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C (72 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Práce Bc. Michala Buriána se zabývá problematikou řízení inteligentní elektroinstalace pomocí SCADA systému Reliance. Student rozebírá vlastnosti vybraných SCADA systémů a provádí jejich srovnání, bohužel pouze podle ceny. Praktická část je v podstatě manuálem, jak použít a nastavit daný systém v konkrétní aplikaci a propojit jednotlivé prvky tak, aby bylo možné provádět vizualizace a řízení daného systému ukázkové elektroinstalace. 1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Práce splnila všechny body zadání a osnovy. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Obsah práce sleduje zadání a osnovu práce, je dobře strukturovaná, ale vysvětlení mnoha pojmů není úplné a laikovi bude v mnoha místech špatně pochopitelná. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. Str. 16 – popis Reliance Server – velmi zjednodušený a neúplný popis. Windows je nejspíš myšlen operační systém MS Windows. Není zřejmé, jak se služba konfiguruje a k čemu je vlastně určena, mohla být uvedena bloková struktura systému pro názornost. Str. 18 – chybí vysvětlení co je to Generic Driver Str. 19 – v tabulce uvedena verze Destkop – má být asi Desktop. Obecně zde chybí pojednání o zabezpečení SCADA systémů, způsobech komunikace mezi jednotlivými prvky, obecné blokové schéma SCADA systémů a to jak SW tak HW platformy. V práci chybí elektrické schéma použité elektroinstalace, blokové schéma celého ovládaného systému. V práci postrádám reálné testy odezvy systému na akce uživatele a rychlost zobrazování stavových veličin – řízení v reálném čase. 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Práce je z velké části rešeršní a přináší nové poznatky pouze v oblasti praktické, kde student demonstruje použití konkrétního systému v praxi. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Student čerpal téměř výhradně z firemních webových stránek výrobců SCADA systémů. Seznam postrádá základní literaturu o řídicích systémech, SCADA systémech. Student cituje stejný pramen (webové stránky) jako více zdrojů, např. webové stránky www.reliance.cz jsou uvedeny jako 9 zdrojů, přitom se jedná o různý obsah stejného zdroje. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Po formální stránce je práce na standardní úrovni. Některé pojmy jsou spíše slangové a měla být použita správná formulace – windows – MS Windows, dvojklik – dvojité kliknutí levým tlačítkem myši apod. Práce je vytištěna na neobvykle tlustém papíře a budí tak dojem rozsáhlé práce, nicméně opak je pravdou. Mnoho kapitol je velice stručných a pro nezasvěceného čitatele nesrozumitelných. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Práce bude využita pravděpodobně v laboratorní výuce jako návod pro práci studentů. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 90265