KOLÁŘ, R. Implementace nástrojů vizualizace pro osazování DPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Radek Kolář se ve své práci zabývá problematikou implementace vizualizačních nástrojů při osazování a kontrolách DPS od teorie osazování, přes výběr nejvhodnějšího programu až po implementaci a zkušenosti se zavedením tohoto vizualizačního programu. Student zpracoval diplomovou práci v rozsahu 60 stran včetně všech příloh. Práci rozčlenil do šesti základních kapitol. Teoretická část zahrnuje teorii osazování DPS, typy součástek i montáže a způsoby osazování. Součástí je také popis kontrolních mechanismů, přehled vhodných programů pro vizualizační kontrolu, včetně porovnání jejich základních charakteristik, vyjmenování kladů a nedostatků. Praktická část popisuje testování a zavedení vybraného nejvhodnějšího programu VP do různých typů výrobních procesů. V závěrečné části se student věnuje hodnocení dopadů zavedení programu VP do výroby, včetně dopadů ekonomických, časových a lidských zdrojů. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Vyroubal, Petr

Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací nástrojů vizualizace pro osazování DPS. V úvodních kapitolách se diplomant zabývá popisem a teorií osazování vývodových a bezvývodových součástek na DPS a seznamuje nás s postupem kontrolních mechanismů při osazování DPS, kde jednotlivé možnosti testování popisuje. Dále diplomant provádí rešerši a diskuzi pro a proti programů pro vizualizaci osazování DPS, které v praktické části testuje ve výrobním procesu firmy. Diplomant shrnuje stav před a po implementaci, kde bere v potaz i ekonomické hledisko. Je škoda, že neuvažuje dopad na náklady implementace a vliv na „zmetkovitost“, což jsou v podstatě nejvíce hodnotící kritéria pro firmu jako takovou, a soustředí se pouze na časové kritérium. K práci mám následující připomínky: Pod pojmem abstrakt by měl být uveden čtenář do obsahu práce, je zde pouze překopírováno zadání. Některá slovní spojení a věty nedávají smysl, pravopisné chyby. Použití „slangových“ výrazů. V práci se často vyskytuje pojem klasické a SMT součástky. Autor zřejmě myslí součástky vývodové, SMT je technologie osazování, autor by měl pro součástky používat pojem SMD (surface mount device). Pokud jsou používány anglické termíny, je nutné je správně psát, např. katalogový list, v angličtině psáno datasheet v práci psáno datashet. Seznam zkratek je neúplný, autor používá zkratky, které nejsou vysvětleny. Popisky některých obrázků nejsou v češtině (např. 4.2). Autor se odkazuje je na obrázky, jejichž kvalita je velice špatná až nečitelná. Autor nepohlíží na náklady a „zmetkovitost“ před a po testování, byť v případě využitého softwaru probíhal, jak autor sám uvádí, testování pouze měsíc, což je poměrně krátká doba. Diplomant splnil body zadání a vzhledem k výše uvedenému navrhují známku C

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 94656