GAJDOŠ, A. Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Student zadání práce splnil, podařilo se mu navrhnout a prověřit vlastnosti pěti zapojení rekonfigurovatelných kmitočtových filtrů. Menší výhrady lze mít pouze ke zpracované parazitní analýze. Za cenné je pak možné považovat výsledky měření, které bylo velmi úspěšné. Student po celou dobu přiměřeně konzultoval postup prací. Z formálního hlediska nemám k práci výhrady.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Langhammer, Lukáš

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem rekonfigurovatelných frekvenčních filtrů. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují. První kapitola se věnuje popisu a členění frekvenčních filtrů. Ve druhé kapitole jsou popsány použití aktivní prvky. Následující kapitola pojednává o vlastním návrhu. Poslední kapitola se věnuje implementaci a experimentálnímu měření vybraného zapojení. Bylo navrženo pět zapojení a jedno z nich zrealizováno a podrobeno měření. Zadání práce bylo splněno. Práce je po formální i odborné stránce na dobré úrovni. K práci mám avšak následující výhrady. Značení výstupů schematické značky a M-C grafu prvku OTA v kapitole 1.3 spolu vzájemně nekorespondují a dále se v práci u prezentace jednotlivých zapojení často mění. Charakteristický kmitočet jednotlivých zapojení byl nepříliš vhodně zvolen na poměrně vysokých frekvencích, kde se již výrazně projevuje vliv parazitních vlastností použitých aktivních prvků. Práci hodnotím B/88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 93814