KALUS, J. Napájecí zdroj pro kyslíkovodíkovou svářečku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knobloch, Jan

Student přišel s vlastním tématem kyslíkovodíkové svářečky, kterou sám potřebuje v domácí řemeslné praxi. Konzultace byly využívány hojně, bohužel ne všechny poznatky a připomínky se projevily do konečné podoby práce. Výsledná kvalita je spíše průměrná. Kladně hodnotím osobní zápal, motivaci a investici nemalých vlastních prostředků k realizaci všech částí svářečky nad rámec zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Martiš, Jan

Hlavní náplní práce je návrh, konstrukce a zprovoznění regulovatelného spínaného zdroje s výstupními parametry až 60 V, 100 A; tento zdroj je používaný pro elektrolýzu vody za účelem vyvíjení kyslíku a vodíku pro kyslíkovou svářečku. Elektrolyzér je součástí svářečky, jedná se o zajímavou koncepci, kdy by nebyly nutné žádné tlakové lahve. Práce se také zabývá teorií elektrolýzy a popisem různých elektrolytů. Věcné hodnocení: Student se relativně často v práci dopouští technických nepřesností, např. "Hlavní zdroj energie pro svařování poskytuje třífázová elektrická sít 400V s frekvencí 50 Hz s proudem do 20 A. Z toho vyplývá maximální výkon 6000 W.", chyby jsou např. v rovnicích 7.2-30 (proud tlumivkou je roven výstupnímu, nikoli efektivnímu proudu transformátoru, čímž je špatně vypočten průřez vodiče), 7.1-4 (doba nabíjení kondenzátoru nemůže být delší než doba mezi pulzy usměrňovače), atd. Základní výpočty důležité pro návrh jsou většinou v pořádku (vyjma rovnice 7.1-4 zmíněné výše). Schémata zapojení sice jsou v příloze, ale v textu nejsou příliš okomentovány. Práce nepůsobí příliš přesvědčivým dojmem. Formální hodnocení Členění práce je poněkud chaotické, chybí zřetelné rozdělení např. na návrh, konstrukci a oživení. Místy narazíme na stylistické nedokonalosti a špatně srozumitelné formulace, někde jsou problémy např. s číslováním a názvy obrázků. Ve výsledku nutno ovšem pochválit, že student byl schopen za pomoci vedoucího zdroj zprovoznit, při takovém výkonu (6 kW) může nastat spoustu komplikací. Body zadání byly splněny.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 91278