MISCHINGEROVÁ, M. Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka prokázala vysokou míu samostantosti při zpracování zadání bakalářské práce. Práce svou vysokou kvalitou umožní využít data k publikaci v odborném periodiku. S celkovým řístupem, využívání konzultací a teoretickou úrovní jsem spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Autorka se ve své bakalářské práci věnuje možnému vlivu koncentrace fluorescenční sondy pyrenu na hodnotu agregační koncentrace různých typů povrchově aktivních látek. Literární rešerše je vypracována z odborných publikací z posledních deseti let, což poukazuje na aktuálnost řešené problematiky. Vzhledem k diskuzi výsledků by proto by bylo vhodné u každého citovaného článku uvést, jaké koncentrace pyrenu autoři použili - tato informace je uvedena jen v případě ref. 13 a 15. V teoretické části bych dále doporučila sjednotit kapitoly 2.3.2 a 2.3.4. Z hlediska jazykové úpravy musím vyzdvihnout fakt, že se v textu neobjevují překlepy ani pravopisné chyby. Práce je vhodně a logicky členěna, orientace v textu je snadná. Zpracování výsledků je přehledné, diskuze výsledků je jasná a výstižná. Mám jen připomínku k obrázkům 13–19 a 23–33, kde by na ose x měla být pouze koncentrace, nikoliv logaritmus koncentrace, přestože je v grafu zobrazena osa v logaritmickém měřítku. Zmíněné nedostatky však nemají vliv na celkový výborný dojem ze zpracování dat. Výsledky experimentální části tak jistě přispějí k dalšímu výzkumu této problematiky, jak autorka správně uvádí v závěru práce. Všechny cíle definované v zadání bakalářské práce byly splněny, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41623