CELENG, M. Systém lokalizace uvnitř budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Levek, Vladimír

Předložená práce se zabývá lokalizací osob či předmětů uvnitř budov pomocí technologie Bluetooth. Její součástí bylo vytvoření rešerše dosavadního stavu, návrh řešení a jeho realizace. Všechny tyto zmíněné aspekty byly splněny. Student po celou dobu pracoval samostatně s pevně daným cílem a stanovenými požadavky. Závěrem jsem byl seznámen s výstupy jednotlivých provozních testů. V textu je přehledně popisována jak obecná problematika kýžených technologií, tak detailní části práce. Text je srozumitelný, bez větších formálních, či stylistických nedostatků. Nicméně postrádám více detailní popis vlastního návrhu a zdůraznění osobní invence. Problematika dílčích řešení je popsána sice srozumitelně, ale povrchně. Nejsou zdůrazněna případná úskalí, nejsou detailněji popsány konkrétní kroky vlastního řešení a taktéž postrádám aplikační možnosti – způsob zakomponování systému do provozu, způsob fungování, či naznačení možných uplatnění, atd. Vlastní řešení systému je popsáno pouze na 14 stranách, z nichž pět stran je zcela vyplněno obrázky. Tak malá porce textu je neúměrná vzhledem k rozsáhlé problematice. Z formálního hlediska bych vytknul velké a bezdůvodné mezery mezi některými odstavci. Na práci oceňuji přehlednost a zdárně vytvořenou část obecné teorie. Naopak vytknul bych jí povrchnost při popisu vlastního řešení. Práci hodnotím 81 body.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Mašek, Jan

Práce se zabývá lokalizací uvnitř budov. V rámci práce byla obstojně popsána teorie, s praktickou částí je to již horší. Práce působí, že byla dělána na poslední chvíli, je nedodělaná, místy se objevují zmatené části (přeskakování z jednoho tématu do druhého), dále má práce horší grafickou úpravu, často chybějí citace k textům. Práce má nedostatečně popsány a zhodnoceny výsledky (jsou prezentovány s pomocí obrázků bez většího vysvětlení) a ani není popsána vytvořená aplikace pro android (chybí jakýkoliv popis nebo jen obrázek aplikace). Ve výsledku není vlastně jasné co autor práce vytvořil. V přiložených souborech jsou pouze zdrojové kódy bez zkopilovaného souboru pro Android. Jedním z největších problémů práce je použití cizích kódů a nedodržení licence původního autora (z hlaviček souborů byla tato GPL licence smazána). Autor práce tím vydává cizí kódy za své a prezentuje je v práci např. viz strana 37. Práce má velké množství nedostatků proto ji hodnotím za E/50 bodů. V případě, že autor předvede funkční aplikaci a vysvětlí původ zdrojových kódů navrhuji hodnocení zlepšit.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 93756