ČERNÁ, L. Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka prokázala při řešení zadéného úkolu vysokou míru samostatnosti. Zpracovaná práce svou úrovní významně převyšuje požadavky na bakalářskou práci. S jejím přístupem k řešení zadaného úkolu jsem spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ouzzane, Imad

Ladislava Černá se v pojednání k bakalářské práci zabývala shrnutím vlastností koloidních systemů a popisem fyzikálních (optických) procesů, které se v uvedených materiálech odehrávají. Při výběru materiálů, se kterými prováděla rešeršní činnost, vycházela z těch, které jsou studovány v rámci projektů Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně. V experimentální části pak popisuje technické přístroje a vybaveni, použiti programů a chemikalií stejně jako postup připravy vzorků. Na poměry bakalářské práce bohatá rešerše v oblasti popisu vybraných fyzikálních procesů (lineární absorpce, transmise, fluorescenční emise, časově rozlišená fluorescence) také koreluje s aktivitami studentky v oblasti využívaných experimentálních metod (doba života, určení kvantových výtěžků fluorescence). Grafické zpracování předkládné práce je na velmi dobré urovni, logicky a přehledně uspořádána. Výsledky a způsob jejich prezentace jsou kvalitní, splňující vytyčené cíle a jsou vice než dostačující pro bakalářskou práci. Ladislava Černá prokázala předpoklady k samostatné tvůrčí práci, proto se domnívám, že předložená bakalářská práce je dobrým východiskem pro její úspěšnou obhajobu. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41627