ŠEJNOHOVÁ, M. Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Studentka přistupovala k plnění úkolů bakalářské práce zodpovědně, systematicky a samostatně. S jejím přístupem jsem byl spokojen a nemám k němu žádných dalších poznámek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená velmi zdařilá bakalářská práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s vybranými tenzidy pomocí fluorescenční spektroskopie s vhodnou sondou. Řešené téma vyžadovalo zpracování kvalitní literární rešerše s posouzením možností využití vzniklých komplexů v medicíně a kosmetice. Práce je tedy doplněna 25 literárními zdroji, z nchž více než polovina jsou aktuální separáty a elektronické zdroje. V rámci práce byly získány cenné experimentální údaje, které budou jistě důležitým základem pro navazující práce. Velmi kladně hodnotím zodpovědný, samostatný a aktivní přístup k řešení zadaného úkolu i k samotnému finálnímu zpracování bakalářské práce. K práci mám několik poznámek spíše formálního charakteru: - str.7 - v textu se vyskytují poněkud neobratné formulace týkající se "pozitivního a negativního" účinku hyaluronanu; - str.12 - v úvodu kapitoly 2.3. i 2.3.1 by měly být uvedeny citace k prezentovaným údajům; - str.12, kap. 2.3.1.1 - opravdu se hydrofilní "hlava " tenzidu dobře rozpouští ve vodě? - str.14, 15 - chybí citace k většině prezentovaných údajů; str.16 - chybí citace k obr.12; - str.17 - kap.2.4.2 - v úvodu se vyskytuje pozoruhodná věta: "Hylauronan nenajdeme u rostlin, ale v živých organismech". - str.18 - kap.2.4.4, poslední věta - lze si uvedené tvrzení vysvětlit tak, že při určitých molekulových hmotnostech hyaluronan může být cytotoxický, teratogenní nebo imunogenní? - str.22 - kap.4.2.2.1 - asi by bylo vhodné upřesnit rozmezí použitých koncentrací CTAB; - str.24, kap.4.3.1 - je uvedeno, že vzorky byly namíchány 3x, aby mohly být určeny chyby získaných dat - kromě této korekce na přípravu roztoku byly i jednotlivé připravené vzorky analyzovány vícekrát za účelem stanovení chyby měření? Uvedené poznámky nesnižují vysokou úroveň předložené práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou Výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41626