REMEŠ, D. Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na výrobu součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V první kapitole je podrobně popsána historie a charakteristika technologie přesného lití. Pro výrobu součásti byla zvolena část rukojeti navijáku. Byl proveden návrh tří variant, z nichž byla zvolena varianta s nejnižší hmotností, která byla vymodelována v softwaru Autodesk Inventor, dále vytištěna pomocí technologie FDM, vyrobena silikonové forma, do které byly následně odlity voskové modely součásti. Pro odlévání modelů bylo vyzkoušeno více vosků, z nichž byl nakonec vybrán vosk s nejlepší zabíhavostí. Pro ověření funkčnosti formy byl zhotoven i plastový prototyp součásti. Student pravidelně docházel na konzultace, práci by však prospěla lepší grafická úprava. Cíle bakalářské práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Velmi vydařená práce, která se rozsahem přibližuje spíše práci diplomové. Autor prokázal dobrou znalost teoretické problematiky a dokázal ji dobře aplikovat v praxi. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře logicky navazují. Cíl práce - odlití voskového modelu byl splněn. Škoda že autor neměl možnost pokračovat dál, až k výrobě finálního kusu. Práci hodnotím výborně známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 91746