BENDA, M. Metody snižování hluku převodových ústrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Student při zpracovávání projevil velkou míru samostatnosti a vlastní iniciativy. Vytknout lze relativně pozdní zahájení řešení bakalářské práce, což se projevuje na obsahové nevyváženosti některých kapitol. Cíle však byly splněny v celém svém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zubík, Martin

Pan Matouš Benda ve své práci popisuje metody snižování hluku převodových ústrojí. Úvodní část je věnována definici směrodatných veličin a rozdělení převodovek. Následuje identifikace příčin hluku převodovek a možné způsoby jeho potlačení. V textu figuruje několik nepřesností. Hned na úvod v definici hluku, který určitě může být způsoben i jiným než neharmonickým kmitáním. Dále pak v určení frekvenčního rozsahu, kdy je ucho nejcitlivější. Zde by měl interval začínat až od 1 kHz. Materiálový útlum kovů a jejich slitin dosahuje maximálně jednotek procent a v práci uváděná hodnota 30 % by byla charakteristická spíše pro pryže. Nicméně z hlediska záběru a celkového obsahu je práce relativně zdařilá. Přivítal bych podrobnější uvedení termínu chyby převodu a praktickou ukázku konstrukční úpravy ozubení vedoucí ke snížení hlučnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92371