NOVÁK, D. Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanský, Dominik

Student provedl v první části poměrně zdařilou rešerši v oblasti vývoje automatizace a zavedení CAx systémů do průmyslové praxi. V praktické části se věnuje úloze v CAM softwaru HSM Intventor. Postup práce a metodika je přehledně popsaná. V této části mi ale chybí vysvětlení technologických zásad jako je např. řezná a posuvová rychlost, volba velikosti polotovaru, případně odůvodnění použitých nástrojů. Celkově ale práce splňuje veškeré požadavky kladené na studenta bakalářského oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Bakalářská práce splnila všechny body zadané vedoucím práce. Rešeršní práce detailně popisuje jednotlivé CAx systémy v průmyslové praxi. V praktické části se práce zabývá případovou studií s použitím CAD/CAM systému na obrábění součásti. Vlastně se jedná o manuál, jak obrábět zvolenou součást. Celkově práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92832