TULIS, T. Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lán, Radek

Práce se zabývá přepravou sypkých materiálů pomocí svislého dopravníku. Při zpracovávání bakalářské práce student pracoval průběžně a ve vhodné míře využíval konzultací. Samotná práce obsahuje rešeršní část, která vhodným rozsahem uvádí čtenáře do problematiky svislých dopravníků a objasňuje základní pojmy dané oblasti. Největší část práce se poté zabývá samotným konstrukčním návrhem a analytickými výpočty částí dopravníku. V práci je nejprve proveden návrh hrubé konstrukční struktury dopravníku a následně jsou jednotlivé části dimenzovány pomocí výpočtů. U pevnostních výpočtů byla přijata přiměřená zjednodušení. Některé části práce jsou poté vypracovány nad rámec samotného zadání. Celá práce je kvalitně, pečlivě a logicky uspořádána a postup vypracování je přehledně popsán. Výsledkem je prakticky využitelný konstrukční návrh svislého dopravníku včetně kvalitního výkresu sestavy. Student při vypracovávání prokázal systematický přístup k problému a schopnost samostatně provádět výpočty strojních součástí a práce svým rozsahem a kvalitou přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Jedná se o velmi rozsáhlou a zdařilou bakalářskou práci. Cíle práce byly v plném rozsahu splněny. Jedinou výtku mám k málo propracované kapitole Konstrukce, ale vzhledem k velkému rozsahu práce se jedná o drobný nedostatek. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 92302