ŠEVČÍKOVÁ, K. Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dočekalová, Hana

Slečna Kateřina Ševčíková zpracovávala v řešeržní části bakalářské práce vstupy a koloběh arsenu v životním prostředí, přechody mezi jednotlivými složkami životního prostředí a hlavní metody jeho stanovení. Ve velmi rozsáhlé literatuře se dokázala dobře zorientovat a vybrat podstatné informace do své práce. Protože začala pracovat s velkým předstihem, zbyl prostor na praktickou část práce a to stanovení forem arsenu ve vzorku pstruha duhového. Jedná se o poměrně sofistikovaný postup s využitím kombinované techniky HPLC-UV-HG-AFS. Tuto část práce prováděla pod vedením dr. Harkabusové z VFU v Brně. Měla tak možnost se prakticky seznámit s novými trendy v prvkové speciační analýze. K práci přistupovala s velkým zájmem a pracovním nasazením a výsledkem je velmi kvalitní bakalářská práce, kterou hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sommer, Lumír

speciace, výskyt speciací v různých objektech životního prostředí, zajímavé je porovnání koloběhu arsenu v různých složkách životního prostředí, zvláště pak mobility arsenu v půdě ve vztahu ke kořenovému systému rostlin, ale také speciace arsenu ve vodách podle Pittry a výskyt arsenu v ovzduší.Při toxikologické charakteristice je sledován vztah toxicity k oxidačnímu číslu a struktuře speciace; Podrobně jsou komentovány optické metody, spíše optické přístoje a jejich součásti, založené na vzniku atomů a iontů , kde jde spíše o heterogenní přepis materiálu a formulací z učebnic, který není vždy srozumitelný, Mnohdy nesourodé informace snižují přehlednost a nemají vždy bezprostřední vztah k metodám stanovení arsenu. Pro stanovení většího počtu speciací arsenu je zde podrobnější popis kombinované techniky HPLC- ET-AAS a HG-AAS, u níž využívá dříve popsaných informací pro redukci sloučenin arsenu, připadně v kombinaci Pří toxikologické charakteristice je sledován vztah toxicity k oxidačnímu číslu s jinými technikami.. Závěr práce tvoří podrobný popis experimentálního modelu stanovení arsenobetainu ve vzorku pstruha duhového podle Dr. V. Harkabusové s použitím HPLC, fotooxidace generovaného hydridu a atomové fluorimetrie. Druhá polovina práce budí v celku dojem hodně nesourodých informací.Nejlépe se povedla charakteristika kombinovaného stanovení sloučenin arsenu s použitím kapalinové chromatografie, redukce na hydridy, rozkladu hydridů a finálního stanovení arsenu atomovou fluorescenční spektrometrií. Poznámky Jak si představujete vodíkovou vazbu ; As4O6, co jsou arseniky ? (str.11) Výklad některých zkratek je samoúčelný ? Uvedené zdroje energie (jiskra, oblouk, plazma) neprodukují jen atomy , ale také excitované ionty. Jak si představujete excitaci jednotlivých částic (str.26) CCD detektor by vyžadoval srozumitelnější a podrobnější popis (str.27) Atomizační prostředí je i indukčně vázaná plazma (str.31) Nejasný vztah B.L.B. zákona k fluorescenci (str.31) Co je permanentní modifikátor (str.32)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 18900