BURIAN, V. Kleště kovářského manipulátoru: porovnání jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na svařované a odlévané konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Přes počáteční nejistoty či tápání autor BP záhy dokázal najít správný směr a východiska pro vlastní řešení. Práce má jistý přesah pro realizaci do praxe v oblasti periferních zařízení kovacích linek. Je nutné vyzdvihnout i aktivitu autora BP, který neváhal navštívit výrobní podnik, za účelem získávámí potřebných praktických rad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šubrt, Kamil

Předložená práce se zabývá návrhem čelistí kolejového manipulátoru pro manipulaci s ingoty. V první části práce je provedena rešerše v oblasti konstrukčního řešení těchto manipulátorů a dále je popsáno porovnání svařovaných a odlévaných součástí s ohledem na technicko-ekonomické parametry. Tento teoretický podklad odpovídá rozsahem dalšímu rozvoji práce. Následně jsou vytvořeny CAD modely uchopovacích čelistí vhodné pro výrobu odléváním a svařováním. Byl proveden kinematický výpočet silového působení na sestavu. Na základě tohoto výpočtu bylo provedeno pevnostní ověření úchopové páky s využitím modulu pevnostní analýzy v programu Autodesk Inventor Professional. Nakonec autor zhodnotil technicko-ekonomické aspekty, které naznačují výhodnost varianty výrobou odléváním. Práce je logicky dobře uspořádána. Za problémovou část lze považovat pevnostní analýzu především svařence, z které je patrné pouze silové působení od čelistí, ale už nejsou zobrazeny další vazby, opěrné body a jejich charakter. U svařence navíc není patrné výrazné namáhání svarů. Chybí také definice velikosti svarů a jejich uvažované mechanické vlastnosti. Dále v předložené práci nejsou dostatečně zobrazené komponenty-výpalky, z kterých se svařence skládají, a proto lze obtížně hodnotit vhodnost zvolených tvarů. Nicméně jinak lze považovat práci za zdařilou a inspirující. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci rozsahem i řešenou problematikou, proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91800