ULM, D. Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Bakalářská práce je zpracována přehledně a logicky, je však znát, že studentovi chybí hlubší přehled o slévárenské problematice . Trochu pokulhává styl textu. Byl použit poměrně velký počet informačních zdrojů, a to i zahraničních. V práci je názorně popsáno, jakým způsobem jsou konkrétní metody RP použitelné ve slévárenství. Je zhodnocena jejich použitelnost, výhody a nevýhody i přínos pro slévárenskou výrobu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horáček, Milan

Hlavním cílem bakalářské práce Daniela Ulma bylo popsat možnosti uplatnění "moderních metod" při výrobě prototypových odlitků. Moderními metodami byly zřejmě míněny metody RP, používající aditivní technologie. Práce je rozdělena do dvou částí, v prvé jsou popsány základní metody RP a ve druhé je snaha o aplikace těchto technologií ve slévárenství. Bohužel práce obsahuje řadu obecných nedostatků (především nesrozumitelnost ve vyjadřování- viz dále uvedené konrétní příklady, pravopis) a pak především v druhé části práce zjevné nedostatky v pochopení základních slévárenských pojmů (model, forma, atd) a popisovaných technologií (vytavitelného modelu, spalitelného/vypařitelného modelu, skořepinové formy Croning). Konkrétní příklady výše uvedených výtek: Str.8 - Úvod: hrubé gramatické chyby, nesrozumitelné vyjadřování - pojmy model - forma - celý druhý odstavec Str.9 - velmi obecná - zcela "netechnická" vyjádření, např. v posledním odstavci Str.20 - celkově zmatení základních pojmů ve slévárenství + vyjadřování v ČJ v celém odstavci - viz mé poznámky v textu práce Str.21 - opět vyjadřování + občas chybí citace Str.23-29 - obecně platí totéž co na předchozích stranách + Dotazy:1/ jaké máme typy modelů pro výrobu netrvalých forem? 2/ vysvětlení principů technologií "Lost wax" - "Lost Foam" (zde především rozdíl mezi technologiemi spalitelného a vypařitelného modelu) - Croning 3/ ke všem těmto technologiím pak zcela jasně a stručně naznačit možnosti aplikací metod RP Str.30 - Závěr To co bylo konstatováno jako připomínky platí dvojnásobně ke kapitole Závěr. Opět problematika netechnického ale hlavně nesrozumitelného vyjadřování (tj. nutné především pochopení základních slévárenských pojmů + u úplně posledního odstavce by se určitě našlo lepší vyjádření než je uvedeno, totiž, že se "RP jeví jako perspektivní - slévárny mají zájem o koupi ale dostupnost jen pro větší slévárny - cena a nutnost neustálého přísunu dat - situace se změní po zlevnění systémů.." Jako oponent zcela chápu, že se jedná zřejmě o prvý ucelenější písemný projev studenta v průběhu dosavadního studia a také doposud velmi omezený rozsah výuky ze slévárenství, nicméně tato literární rešerše by určitě měla být zpracována na mnohem vyšší úrovni. I přes uvedené výhrady práci hodnotím jako " uspokojivou" s tím, že doufám v podstatné zlepšení v průběhu magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 91998