HRUBOŠ, D. Podpůrné struktury pro 3D tisk z kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Bakalářská práce se zabývá testováním podpůrných struktur pro aditivní technologií Selective Laser Melting. V první části autor provedl rešerši vlivu podpůrných struktur na odvod tepla ze součásti a strukturu povrchu součásti. V druhé části popisuje experimentálně stanovené vlastnosti nově navržených podpůrných struktur. Práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vrána, Radek

Bakalářská práce je zaměřena na podpůrné struktury technologie SLM. V úvodní části student velmi dobře zpracovává rešeršní část práce, kde je popsána celá řada relevantních zdrojů z různých oblastí technologie SLM. V závěru této části ovšem chybí kritická rešerše, která by obsahovala nejpodstatnější informace použité dále v práci. V praktické části je provedena tahová zkouška podpůrného materiálu, která pro 6 vzorků nemohla být vyhodnocena. Práci by pomohlo vysvětlení popsaného problému případně návrh nového testovacího tělesa. V části diskuze a závěru by bylo vhodné dosažené výsledky porovnat se zdrojovými články a současně používanými podpůrnými strukturami. Celkově je práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 93005