SCHLOSSER, R. Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Diplomant Radek Schlosser, Bc. vypracoval diplomovou práci „Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálu pro energetické aplikace“ v laboratořích našeho ústavu, především na odboru keramiky a polymerů. Cílem práce bylo studium syntézy a katalytické aktivity keramických perovskitových nikelitů lanthanu a kobaltitů samaria, které mají potenciální aplikace v oblasti vysokoteplotních reformací methanu na syntézní plyn. Diplomant v rámci diplomové práce prostudoval tematicky blízké publikace, provedl 9 syntéz nikelitů a kobaltitů a zpracoval výsledky syntéz, analýz a katalytických testů do diplomové práce. Výsledky jeho práce hodnotím pozitivně. Radek Schlosser, Bc. byl manuálně zručný diplomant. V průběhu práce zvládl experimentální i teoretické požadavky, které musel splnit při řešení své diplomové práce. Má předpoklady ukončit úspěšně magisterské studium materiálového inženýrství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cihlář, Jaroslav

Oponentský posudek Bc. Radka Schlossera Diplomová práce Radka Schlossera, Bc. se zabývá studiem nikelitů a kobaltitů vzácných zemin (La, Sm). Cílem práce bylo studium syntézy nikelitů lantanu a kobaltitů samaria dopovaných vápníkem a hliníkem, analýza připravených práškových nikelitů a kobaltitů metodou RTG a SEM a testování jejich katalytické aktivity. Práce v rozsahu 57 stran je dělena klasickým způsobem na úvod, literární přehled problematiky, experimentální část, výsledky a diskuzi a závěr. Práce obsahuje celkem 32 odkazů na původní literaturu, 80 obrázků a 6 tabulek. Z uvedeného výčtu je vidět značné množství v práci uvedených výsledků, které diplomant shromáždil. Diskuze těchto výsledků však je velmi stručná a zasloužila by větší pozornost diplomanta. Práce obsahuje značné množství formálních chyb, kterých se mohl diplomant při pečlivé práci vyvarovat. Seznam některých nalezených chyb je uveden na konci posudku. Přínos práce tedy vidím v množství uvedených výsledků. Práce je napsána průměrnou češtinou a místy není srozumitelná a chyby v ní uvedené nebyly zkontrolovány a zkorigovány. Závěr: Diplomant Radek Schlosser zpracoval přehled současného stavu problematiky, provedl patřičné množství experimentů a částečně je prezentoval v diskuzi. Práci hodnotím jako průměrnou. Chyby formálního charakteru: -str.3 index XII ve vzorci MgXIISiVI a AXIIBVIX32? -Obr 2.2: index 3± u O ve vzorci La3Mn2-4O3± -Str 3. Co znamenají spodní indexy prvků v rovnici -Str. 5 nejsou uvedeny rozměry veličiny RA a RB. Z tabulky 4.1 není jasné, jaké výchozí látky jste navažoval. Jaká byla koncentrace kyseliny dusičné použité ve vašem experimentu? U mnoha vztahů chybí vysvětlení symbolů a většinou rozměry veličin. V kapitole 4.2.3 by mohl být uveden alespoň stručný popis přístroje. Z textu není jasné, co znamená hodnota objemu (100ml) ve větě na posledním řádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 41634