ŘEZNÍČEK, V. Výroba náhradního dílu atypického větráku metodou 3D FDM tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor navrhl atypický větrák chladiče, provedl jeho úpravy vzhledem k výrobě metodou 3D FDM tisku a navržený díl vyrobil. Součástí návrhu byly i základní výpočty související s prouděním vzduchu při zvoleném rozsahu otáček a rešeršní část zabývající se jak problematikou 3D tisku tak základními verzemi ventilátorů. Z hlediska hodnocení se autor soustředil na hlučnost výrobku v praktickém nasazení. V práci bych ocenil ještě ekonomické hledisko a podrobnější rozbor technologičkosti konstrukce s lepším rozčleněním kapitol. Vzhledem k tomu, že autor splnil zadání a pro řešení aktivně využil jak moderní technologie z oblasti CAD/CAM, tak teoretické výpočty a experimentální měření, hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji k obhajobě. K práci mám následující připomínky: - hmotnost dílů vyrobených z Al a Ti slitiny je relativní (závisí také na objemu a srovnání s jinými díly) stejně jako hodnocení zda je nízká či vysoká, doporučuji u materiálů raději porovnávat hustotu a uvádět referenční materiál. - nejsem si jistý co lze označit za "standardní 3D tiskárnu" - některé obrázky, zvláště v rešeršní části, by si zasloužily vyšší kvalitu - nesouhlasím s tím, že by paralelní 3D FDM tiskárna měla vyšší přesnost (ta se navíc liší podle polohy hlavy), nebo složitější řídící systém či vyšší cenu (jsou sravnatelné či dokonce nižší).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená bakalářská práce se zabývá výrobou atypického větráku metodou RP. Autor provedl vlastní návrh součásti. Byla provedena volba optimální varianty výroby s následnou realizací. Součást byla testována v provozu, při kterém byla měřena hlučnost. Mám pouze drobnou připomínku: decibely se značí dB a nikoliv dBA, jak bylo v práci několikrát uvedeno. V práci se vyskytují pouze drobné chyby. Práci celkově hodnotím jako povedenou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92346