OTIPKA, V. Vozidla s pohonnými jednotkami na CNG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Autor shromáždil značné množství literárních podkladů a dokázal vhodnou formou soustředit hlavní poznatky v oblasti sledované problematiky. Textová i obrazová část práce na sebe vhodně navazují, spíše výjimečně se vyskytují jen drobné formální nedostatky..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce pana Václava Otipka se zabývá vozidly na stlačený zemní plyn (CNG). Student v ní postupně porovnává vlastnosti vozidel na stlačený zemní plyn s vozidly na ostatní paliva. V dalších kapitolách je přehledně popsána konstrukce spalovacího motoru s CNG palivovým systémem a na závěr je shrnuta ekologie a ekonomika provozu. Celkově bakalářská práce působí přehledně bez viditelných stylistických a jazykových nedostatků. Po odborné stránce je patrné, že se student v dané problematice orientuje. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92094