TETOUR, S. Konstrukce klikových hřídelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šopík, Lukáš

Cílem bakalářské práce bylo popsat konstrukci klikových hřídelí moderních automobilových motorů, používaných materiálů a povrchové úpravy. V závěru práce se autor zabývá vnitřními silovými a momentovými účinkami a jejich vyvažování. Práce je členěna logicky, doplněná o řadu technických obrázků a schémata klikového mechanismu. Přínosem autora jsou informace o zdvihových objemech a výkonových parametrech jednotlivých motorů. Obsahem i po grafické stránce je bakalářská práce zpracována dobře. Celkový dojem práce kazí ne příliš šťastná stylistická úprava, místy špatně zvolená literatura a formulace vět. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí, výrobou a vyvažováním klikového mechanismu se zaměřením na klikový hřídel. Tato problematika však v dokumentu není popsána příliš šťastně a není jasné, zda jí autor dostatečně rozumí. Např. na str. 13 uvádí: „Při utěsňování prostoru válce nesmí být píst zdrojem pasivních odporů, jinak by zhoršoval mechanickou účinnost, výkon a spotřebu motoru,“ na str. 17: „K zážehu dochází každé otočení klikové hřídele, tzn. že vibrace budou dvakrát silnější než u jednoválce,“ na str. 23: „Motor má každé dva vedlejší válce uložené na jednom klikovém čepu,“ apod. Z kapitol 1.2.2 a 1.2.3 není zřejmé, zda autor správně chápe rozdíly ve zdrojích vibrací od působení tlaku plynů a od setrvačných účinků posuvných a rotujících částí. Text rovněž obsahuje mnoho vágních formulací typu: „Čtyřválec nevibruje podélně, jako je to u tříválce, protože na obou stranách působí stejně velké síly a ty se vyruší,“ (str. 18). Do značné míry je to způsobeno hrubým překladem z nepříliš kvalitních internetových zdrojů, s čímž souvisí i zastaralá fakta o vyráběných motorech. V bakalářské práci se vůbec nerozlišují vnitřní a vnější účinky nevyváženosti klikového mechanismu a nejasnosti panují dokonce u tak základních pojmů, jako je hmotnost a moment setrvačnosti. Vzhledem k jejich obsahu by bylo logičtější, kdyby kapitola 3 předcházela kapitolu 1.2. V rámci bakalářské práce nejlépe je zpracována kapitola a materiálech a výrobě klikových hřídelů. Z jazykového hlediska dokument příliš neodpovídá vysokoškolské závěrečné práci. Například na str. 20 se píše: „Motor rychle reaguje na plyn a rychle získává otáčky.“ Po formální stránce není dobře zvládnuto strukturování textu s obtékáním obrázků (velké mezery mezi textem a obrázkem na další straně), rovnice jsou zapsány typograficky nesprávně a úvod připomíná spíše abstrakt. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě pouze s velkými výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 89291