ŽÁČEK, J. Konstrukce pojezdu pro ocelovou nožku do stanice vulkanizačního lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol konstrukční návrh pojezdu pro přesunutí ocelové nožky do lisovací stanice. Bakalářská práce (BP) je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti, analyzoval různé koncepční řešení a kriticky shrnul jednotlivé varianty. Poznatky z rešeršní části jsou použity při vlastním konstrukčním návrhu zařízení. Stanovené cíle a výstupy BP byly splněny. Předložená práce je koncepčně na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Kladně hodnotím zejména zpracování rozsáhlé výkresové dokumentace, která může sloužit k vlastní realizaci a odzkoušení v dlouhodobém provozu. Vytknout lze místy nižší stylistickou úroveň práce. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nohál, Libor

Autor se ve své bakalářské práci zabýval konstrukčním řešením pojezdu pro vulkanizační lis. Je zde prezentováno několik alternativních konstrukčních variant a nejvýhodnější varianta detailně rozpracována až do výkresové dokumentace, která je na dobré úrovni. Kladně hodnotím spolupráci s průmyslovým partnerem, díky čemuž má práce praktický význam. Celkově předloženou bakalářskou práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92205