MENŠÍK, M. Opatření pro úspory energie při vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce se věnuje možným úsporám při vytápění rodinného domu. Práce obsahuje výpočet ztrát kotle podle normy ČSN 12831, rešerši možných opatření snížení energetické náročnosti vybraného objektu. V závěru práce je pak ekonomické posouzení vybraných opatření. Práce je velice kvalitní a splnila požadavky kladené na kvalifikační závěrečnou práci. Také po grafické stránce je práce zdařilá. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá opatřeními pro úsporu energie při vytápění. V úvodu práce je uveden dům, pro který jsou veškerá následná opatření navržena. Popisky půdorysu jsou ale až o tři resp. čtyři stránky dál ve vlastním výpočtu tepelných ztrát objektu, který je proveden podle normy ČSN EN 12831. Před vlastními návrhy opatření na úsporu energií je rešeršní část zabývající se opatřeními pro snížení tepelných ztrát. V kapitole „4.2 Materiály tepelných izolací“ je uvedena řada možností i s uvedenými vlastnostmi materiálů, ale pro přehlednost postrádám souhrnnou tabulku, ve které by byly uvedeny i měrné náklady. Poté v práci následuje výběr konkrétních opatření. Student navrhuje tři opatření ve dvou variantách, pro které určil i přibližnou dobu návratnosti. Práce má ucelený charakter s logickým uspořádáním a pokládám ji i přes drobné výtky za celkem zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením „výborně / A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92968