ŠIMKOVÁ, K. Filtrační účinnost tkaniny z nanovlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Slečna Kristýna Mandáková se ve své práci zabývala filtrační účinností tkaniny z nanovlákna. V teoretické části práce zpracovala rešerši současných poznatků v oblasti aerosolů, principů odlučování částic a filtrace s využitím nanovláken. V experimentální části využila dříve vytvořenou experimentální trať, na níž provedla sérii měření filtrační účinnosti tkaniny z nanovlákna. Poté provedla stručné vyhodnocení výsledků. Kladně hodnotím schopnost studentky studovat domácí i zahraniční literaturu. Velmi dobře také dokáže formulovat myšlenky a převést je do formy čtivého textu. Bohužel zpracování experimentální části nevěnovala adekvátní pozornost a nevyvinula výraznější vlastní iniciativu směrem ke zvýšení kvality výsledků. Je třeba zdůraznit, že naměřené výsledky zcela postačují ke splnění zadání. Bylo by však dobré provést více měření dalších vzorků tkaniny tak, aby už v rámci této práce mohla být vyhodnocena homogenita materiálu. Také by bylo vhodné lépe aplikovat znalosti nabyté studiem literatury a naměřená data analyzovat hlouběji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bělka, Miloslav

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši v oblasti filtrace částic mikrometrových rozměrů a poté provést měření filtrační účinnosti tkanin z nanovláken s následným vyhodnocením naměřených dat. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část, která je potom doplněna o krátkou diskuzi. Teoretická část se zabývá základními pojmy z oblasti aerosolů, jsou vyjmenovány mechanismy pro odlučování aerosolových částic ze vzduchu a dále se autorka věnuje nanovláknům a jejich využití v oblasti filtrace částic. Experimentální část obsahuje popis měřicí trati pro studium filtrační účinnosti tkanin z nanovláken a popis jednotlivých použitých přístrojů. Naměřená data jsou poté prezentována ve formě tabulek a grafů s krátkým slovním popisem a doplněna o diskuzi. Práce je na poměrně dobré grafické i stylistické úrovni. Kapitoly jsou logicky uspořádány, avšak zkratky určitých pojmů se v textu občas objevují dříve, než jsou vysvětleny, což může být matoucí. Teoretická část je dostačující, všechny informace jsou správně ocitovány a autorka ukázala schopnost pracovat s odbornými články v anglickém jazyce. V experimentální části bakalářské práce autorka dokázala sestavit experimentální trať, nastudovat si manuály k použitým přístrojům a provedla množství opakování pro různá nastavení. I kvůli značné časové náročnosti měření je škoda, že se více nevěnovala prezentaci a popisu naměřených výsledků. V průběhu měření se objevilo několik nejasností a bylo vyřčeno několik možných hypotéz, žádná z nich však nebyla ověřena měřením nad rámec bakalářské práce. Výsledky nicméně můžou být využity jako výchozí bod pro další experimenty a veškeré požadavky pro tuto bakalářskou práci byly splněny. Práci hodnotím stupněm Velmi dobře, tedy za B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92195