JURKA, A. Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou výrobu nášlapného pedálu pro jízdní kolo. Návrh designu a samotná konstrukce byla provedena v parametrickém software Autodesk Inventor, dále byl model součásti vytištěn na 3D tiskárně. Na základě tohoto modelu byla vyrobena silikonová forma, do které byl odlit plastový prototyp. Součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení, ze kterého je patrné, při kolika kusech se vyplatí součásti tisknout nebo odlévat. Student pracoval samostatně, projevil zájem o tuto problematiku a pravidelně docházel na konzultace. V kap. 2 je zbytečně podrobně popsán postup konstrukce. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Předložená práce splňuje všechny body zadání a kriteria bakalářské práce. V úvodu se autor zabývá popisem součásti a jejím vymodelováním v CAD systému. V další, praktické části, se věnuje tvorbě výrobku za použití 3D tiskárny a také metody lití do silikonové formy. V závěru je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení. V práci je mnoho chybných pasáží, terminologie je nevhodná. Model pedálu je značně primitivní a funkci by plnil jen za velmi ideálních podmínek. Konstrukce formy a její odladění je popsáno velmi stručně i přes důležitost v procesu výroby formy pro bezchybný odlitek. Největším problémem práce je technicko-ekonomické hodnocení. Zde autor vycházel pouze z nákladů na materiál pro výrobu daných součástí a zanedbal práci a její finanční hodnocení. Z tohoto důvodu jsou výsledky porovnání metod naprosto zavádějící a nepřijatelné k praktickému využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91741