VALIGUROVÁ, R. Turbodmychadla komerčních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Bakalářská práce splnila zadání v celém rozsahu. Textová a obrazová část jsou vyvážené a vhodně se doplňují, spíše výjimečně se vyskytují drobné formální nedostatky, které nesnižují celkovou kvalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce bakalářky Renáty Valigurové se zabývá turbodmychadly pro komerční vozidla. Studentka v ní postupně porovnává konstrukce a vlastnosti výfukových turbodmychadel pro velké vznětové motory. V jednotlivých kapitolách jsou porovnány motory největších evropských výrobců vznětových motorů. Jednotlivé kapitoly jsou sice stručně, ale přehledně napsány a textu je patrné, že se studentka v popisované oblasti orientuje. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92093