ŠEDO, V. Výroba pertlovací matice s pomocí elektroerozivního obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Ladislav

Autor v práci provedl rozbor problematiky elektroerozivního obrábění. V druhé části se věnoval řešení výroby konkrétního dílce s uspokojivými závěry a výstupy. Práci hodnotím jako velmi dobrou s celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená bakalářská práce se zabývá výrobou pertlovací matice metodou EDM a porovnává ji s konvenčními metodami výroby. V práci se vyskytují pouze drobné stylistické chyby, jinak ji hodnotím jako povedenou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92294